newbanner

Filippinlere eksport edilen wodorod önümçilik zawodyna metanol gowşuryldy

Wodorod senagatda giňden ulanylýar.Soňky ýyllarda inçe himiki maddalaryň çalt ösmegi, antrakinon esasly wodorod peroksid önümçiligi, poroşok metallurgiýasy, nebit wodorodlaşdyrylyşy, tokaý hojalygy we oba hojalygynyň önümlerini wodorodlaşdyrmak, bioineringenerçilik, nebiti gaýtadan işleýän wodorodlaşdyryş we wodorod bilen işleýän arassa ulaglar, arassa wodorod islegi çalt ýokarlanmagy.

Wodorodyň amatly bolmadyk ýerleri üçin wodorody bölmek we öndürmek üçin adaty nebitden, tebigy gazdan ýa-da kömürden gaz öndürmek usuly ulanylsa, bu uly maýa goýumlaryny talap eder we diňe uly göwrümli ulanyjylar üçin amatlydyr.Kiçi we orta göwrümli ulanyjylar üçin suwuň elektrolizi aňsatlyk bilen wodorod öndürip biler, ýöne köp energiýa sarp edýär we gaty ýokary arassalyga ýetip bilmeýär.Masştab hem çäklidir.Şonuň üçin soňky ýyllarda köp ulanyjy täze proses ugruna üýtgedimetanol bug reformasywodorod öndürmek üçin.Metanol we süýjedilen suw belli bir mukdarda garylyp, ýylylyk çalşyjy tarapyndan gyzdyrylandan soň buglaşma diňine iberilýär.Buglanan suw we metanol bugy gyzdyryjy gyzdyryjy bilen gyzdyrylýar we katalizator düşeginde katalitik döwülmegi we üýtgeşik reaksiýalary ýerine ýetirmek üçin reformaçy girýär.Özgertme gazynda 74% wodorod we 24% kömürturşy gazy bar.Heatylylyk çalşygyndan, sowadyşdan we kondensasiýadan soň, suw ýuwujy siňdiriş diňine girýär.Öwrülmedik metanol we suw gaýtadan işlemek üçin diňiň düýbünde ýygnalýar we diňiň ýokarsyndaky gaz önüm wodorodyny almak üçin arassalamak üçin basyş siňdiriji enjamyna iberilýär.

TCWY-da baý tejribe barwodorod önümçiligini özgertýän metanolprosesi.

TCWY-nyň dizaýn, satyn alyş, gurnama we önümçilik bölümleriniň bilelikdäki tagallalary bilen metanolyň wodorod önümçilik zawodyna gurnamagy we statiki taýdan işe girizilmegi we Filippinlere üstünlikli eltilmegi üçin 3 aý gerek boldy.

Taslama maglumatlary: Wodorod önümçiligine 100Nm³ / sag metanol

Wodorodyň arassalygy: 99,999%

Taslamanyň aýratynlyklary: tutuşlygyna skid gurmak, ýokary integrasiýa, kiçi göwrüm, aňsat transport, gurnama we tehniki hyzmat we açyk ýalyn ýok.

habarlar1


Iş wagty: 13-2022-nji aprel