wodorod-banner

H2S aýyrmak zawody

  • Adaty iýmit: H.2S baý gaz garyndysy
  • H2S mazmuny: vol1ppm göwrüm boýunça.
  • Işleýiş: Awtomatiki, PLC gözegçilikde saklanýar
  • Kärhanalar: aşakdaky kömekçi enjamlar talap edilýär:
  • Elektrik güýji

Önümiň tanyşdyrylyşy

Amal

Demir çylşyrymly kükürdi kükürdiň uly siňdiriş kuwwatyna, ýokary kükürtlendirme netijeliligine, kükürdi çykarmagyň çalt tizlenmegine we okislenmäniň täzelenmegine, kükürdiň aňsat dikeldilmegine, hapalanmaz desulfurizatoryň aýratynlyklaryna eýedir we senagat taýdan ulanmakda tejribe gazandy.

Demir çylşyrymly kükürtlemek prosesi 99,9% H ýetip biler2Tebigy gaz çykarmak, çig nebit çykarmak, nebiti gaýtadan işlemek, biologiki gazy bejermek, himiki kükürt gazy we koks peç gazy we ş.m. ýaly köp sanly senagat pudagynda S çykaryş derejesi.
Bu önümçilik proseslerinde, birnäçe kub metrden on müňlerçe kub metre çenli gaýtadan işlenmeli gaz we her gün öndürilýän kükürt birnäçe kilogramdan onlarça tonna çenli üýtgeýär.
H.2Çylşyrymly demir ulgamy bilen işlenýän gazyň mukdary 1PPmV-den az.

Aýratynlyk

(1) Wodorod sulfidiniň aýrylyş tizligi ýokary, ilkinji ädim reaksiýasyny aýyrmagyň derejesi 99,99%, H konsentrasiýasy2Bejerilen guýruk gazyndaky S 1 ppm-den pesdir.
(2) Giňişleýin programma diapazony, dürli H bilen iş salyşyp biler2S gaz.
(3) Amal çeýe we H-iň uly üýtgemegine uýgunlaşyp biler2S çig gazyň konsentrasiýasy we akym tizligi 0-dan 100% -e çenli.
(4) Ekologiýa taýdan arassa, üç galyndy öndürilmedi.
(5) reactionumşak reaksiýa şertleri, suwuk faza we adaty temperatura reaksiýa prosesi.
(6) pleönekeý proses, zawodyň işlemegi / durmagy we gündelik işi ýönekeý.
(7) economicokary ykdysady öndürijilik, kiçi aýak yzy, az maýa goýum çykdajylary we gündelik iş çykdajylary az.
(8) safetyokary howpsuzlyk öndürijiligi, ulgam zäherli himiki serişdeleri ulanmaýar we kükürt önümleri H ýok2S gaz.

Programma meýdany

Tebigy gaz we oňa bagly gaz kükürdi
Kislotaly guýruk gazynyň kükürdi we kükürdiň dikeldilmegi
Zawody gaýtadan işleýän zawod
Koks peçiniň gaz kükürdi
Biogaz kükürdi
Syngas kükürdi

1, Adaty demir çylşyrymly kükürdi
Lamanýan gaz ýa-da beýleki peýdaly gaz bilen iş salyşanyňyzda garaşsyz siňdiriş diňi we okislenme diňi kabul edilýär we demir çylşyrymly katalizator güýçlendiriji nasos bilen gämä sorulýar.Siňdiriji H-ni bölýär2Kükürdi öz içine alýan gazdan S we elementar kükürdi öwürýär.Okislenme sütüni demir çylşyrymly katalizatoryny dikeldip biler.Kükürtlendirme we dikeldiş degişlilikde iki diňde amala aşyrylýar, şonuň üçin oňa iki diňli proses diýilýär.
2, Öz-özünden aýlanýan çylşyrymly demir kükürdi
Amin gazlary we beýleki ýanmaýan pes basyşly gazlar bilen iş salyşanda öz-özüňi aýlamak prosesi ulanylyp bilner.Bu ulgamda siňdiriş diňi we okislenme diňi bir birlige birleşdirilýär, şeýlelik bilen bir gämi azalýar we ergin aýlanyş nasosy we degişli turba enjamlary ýok edilýär.

Kükürdiň okislenmegi

H2S siňdiriş prosesi we Ionizasiýa prosesi - Köpçülikleýin geçiriş prosesi - Bahalara gözegçilik ädimi
H2S + H.2O.jt HS-+ H.+
Kükürdiň okislenme prosesi - Çalt reaksiýa
HS-+ 2Fe3+ jtS ° (lar) + H.++ 2Fe2+
Kükürt gaty we hereketsiz demir garyndysy hökmünde emele gelýär

Katalizatoryň täzeleniş prosesi

Kislorodyň siňdirilmegi prosesi - köpçülikleýin geçiriş prosesi, tizlige gözegçilik ädimi, kislorod çeşmesi howadyr
Katalizatoryň täzelenişi - Çalt reaksiýa prosesi
½ O.2+ 2Fe2++ H.2O.jt2Fe3++ 2OH-