wodorod-banner

CNG / LNG zawodyna biogaz

  • Adaty iýmit: Biogaz
  • Göwrüm aralygy: 5000Nm3 / d ~ 120000Nm3 / d
  • CNG üpjünçilik basyşy: ≥25MPaG
  • Işleýiş: Awtomatiki, PLC gözegçilikde saklanýar
  • Kärhanalar: aşakdaky kömekçi enjamlar talap edilýär:
  • Biogaz
  • Elektrik güýji

Önümiň tanyşdyrylyşy

Önümiň beýany

Dulfurizasiýa, dekarbonizasiýa we biogazyň suwsuzlanmagy ýaly arassalaýyş bejergileriniň üsti bilen, ýangynyň kaloriki bahasyny ep-esli ýokarlandyrýan arassa we hapalanmaz tebigy gaz öndürilip bilner.Dekarbonlaşdyrylan guýruk gazy, biogazyň doly we täsirli ulanylmagy we ikinji derejeli hapalanmazlygy üçin suwuk kömürturşy gazyny hem öndürip biler.

Iň soňky önümiň talaplaryna laýyklykda tebigy gaz biogazdan öndürilip bilner, bu tebigy gaz turba toruna raýat gazy hökmünde gönüden-göni iberilip bilner;Ora-da CNG (ulaglar üçin gysylan tebigy gaz) tebigy gazy 20 ~ 25MPa çenli gysyp, ulag ýangyjy hökmünde öndürilip bilner;Şeýle hem önüm gazyny kriogen taýdan suwuklandyrmak we ahyrynda LNG (suwuklandyrylan tebigy gaz) öndürmek mümkindir.

CNG-ni biogaz öndürmek prosesi aslynda arassalaýyş we soňky basyş prosesi.
1. Kükürdiň köp bolmagy enjamlary we turbalary zaýalap, hyzmat ediş möhletini azaldar;
2. CO mukdary näçe köp bolsa2, gazyň kaloriýa bahasy näçe pes bolsa;
3. Biogaz anaerob gurşawda öndürilýändigi sebäpli, O.2mazmuny standartdan ýokary bolmaz, ýöne O-ny bellemelidiris2arassalanandan soň mazmuny 0,5% -den ýokary bolmaly däldir.
4. Tebigy gaz turbageçirijisini daşamak prosesinde suw pes temperaturada suwuklyga geçer, bu turbanyň kesiş meýdanyny azaldar, transport prosesinde garşylygy we energiýa sarp edilişini ýokarlandyrar, hatda turbany doňdurýar we ýapýar;Mundan başga-da, suwuň bolmagy enjamlarda sulfidiň poslamagyny çaltlaşdyrar.

Çig biogazyň degişli parametrlerine we önümiň talaplarynyň seljermesine görä, çig biogaz yzygiderli kükürtlemek, basyş guratmak, dekarbonizasiýa, CNG basyş we beýleki amallar bolup biler we önümi alyp bolar: ulag üçin gysylan CNG.

Tehniki aýratynlyk

1. pleönekeý iş: Paýhasly prosese gözegçilik dizaýny, ýokary derejeli awtomatlaşdyryş, durnukly önümçilik prosesi, işlemek aňsat, amatly başlamak we durmak.

2. Ösümliklere az maýa goýum: prosesi optimizirlemek, gowulaşdyrmak we ýönekeýleşdirmek bilen, ähli enjamlar zawodda skid gurnamasyny öňünden tamamlap, ýerdäki gurnama işini azaldyp biler.

3. Energiýanyň az sarp edilmegi.Gazyň ýokary çykarylyşy.