wodorod-banner

Tebigy gaz SMR wodorod önümçilik zawody

 • Adaty iýmit: Tebigy gaz, LPG, naftha
 • Göwrüm aralygy: 10 ~ 50000Nm3 / sag
 • H2arassalygy: Adatça göwrümi boýunça 99,999%.(islege görä 99.9999%)
 • H2üpjünçilik basyşy: Adatça 20 bar (g)
 • Işleýiş: Awtomatiki, PLC gözegçilikde saklanýar
 • Kärhanalar: 1000 Nm³ / sag H öndürmek üçin2tebigy gazdan aşakdaky Kärhanalar talap edilýär:
 • 380-420 Nm³ / sag tebigy gaz
 • 900 kg / sag gazanyň iýmit suwy
 • 28 kWt elektrik güýji
 • 38 m³ / sag sowadyjy suw *
 • * howany sowatmak bilen çalşyp bolar
 • Önüm: Gerek bolsa bugy eksport ediň

Önümiň tanyşdyrylyşy

Amal

Tebigy gazdan wodorod öndürmek, katalizator bilen doldurylan we reforma gazyny H₂, CO₂ we CO bilen emele getirýän, basyşly we kükürtlenen tebigy gazyň we bugyň himiki reaksiýasyny ýerine ýetirmek, reforma gazlarynda CO-ni CO₂ öwürmek we soňra çykarmak basyşly siňdiriş adsorbsiýasy (PSA) arkaly reforma gazlaryndan ökde H₂.

Wodorod önümçilik zawodynyň dizaýny we enjamlary saýlamak, TCWY in engineeringenerçilik gözlegleriniň we satyjylaryň bahalandyrmalarynyň netijeleri, esasanam aşakdakylary optimizirlemek bilen:

1. Howpsuzlyk we işiň aňsatlygy

2. Ygtybarlylyk

3. Enjamlary gysga eltip bermek

4. Iň az meýdan işi

5. Bäsdeşlik kapitaly we amal çykdajylary

jt

(1) Tebigy gazyň kükürdi

Belli bir temperaturada we basyşda, marganesiň we sink oksidiniň adsorbentiniň okislenmegi arkaly iýmit gazy bilen, iýmit reformasyndaky katalizatorlaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin iýmit gazynyň umumy kükürdi aşakda 0.2ppm-den pes bolar.

Esasy reaksiýa:

COS + MnOjtMnS + CO2

MnS + H.2O.jtMnS + H.2O

H2S + ZnOjtZnS + H.2O

(2) NG bug reformasy

Bug özgertmek prosesi suw buglaryny oksidant hökmünde ulanýar we nikel katalizatory tarapyndan uglewodorodlar wodorod gazyny öndürmek üçin çig gaz hökmünde özgerdiler.Bu amal, peçiň radiasiýa bölüminden ýylylyk üpjünçiligini talap edýän endotermiki prosesdir.

Nikel katalizatorlarynyň gatnaşmagynda esasy reaksiýa aşakdakylardyr:

CnHm + nH2O = nCO + (n + m / 2) H.2

CO + H.2O = CO2+H2     △ H ° 298 = - 41KJ / mol

CO + 3H2 = CH4+H2O △ H ° 298 = - 206KJ / mol

(3) PSA arassalamak

Himiýa birligi hökmünde PSA gazy bölmek tehnologiýasy çalt ösüp, garaşsyz derse öwrüldi we nebithimiýa, himiýa, metallurgiýa, elektronika, milli goranmak, lukmançylyk, ýeňil senagat, oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ýaly ugurlarda has giňden ulanyldy. pudaklary we ş.m. Häzirki wagtda PSA H-iň esasy prosesine öwrüldi2kömürturşy gazyny, kömürturşy gazyny, azoty, kislorody, metany we beýleki senagat gazlaryny arassalamak we bölmek üçin üstünlikli ulanylan aýralyk.

Gözleg, oňat gözenekli gurluşy bolan käbir gaty materiallaryň suwuklyk molekulalaryny siňdirip biljekdigini we şeýle siňdiriji materialyň sorujy diýlip atlandyrylýandygyny ýüze çykardy.Suwuk molekulalar gaty adsorbentlere ýüz tutanda, adsorbsiýa derrew ýüze çykýar.Adorbsiýa, suwuklykda we siňdiriji üstünde sorulýan molekulalaryň dürli konsentrasiýasyna getirýär.Siňdiriji tarapyndan adsorbsirlenen molekulalar bolsa onuň ýüzünde baýlaşdyrylar.Hemişe bolşy ýaly, adsorbentler tarapyndan siňdirilende dürli molekulalar dürli aýratynlyklary görkezer.Şeýle hem suwuklygyň temperaturasy we konsentrasiýa (basyş external ýaly daşarky şertler gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin diňe dürli görnüşli aýratynlyklar sebäpli temperaturanyň ýa-da basyşyň üýtgemegi bilen garyndynyň bölünmegine we arassalanmagyna ýetip bileris.

Bu ösümlik üçin adsorbsion düşeginde dürli adsorbent doldurylýar.Haçan-da reforma gazy (gaz garyndysy) H-iň dürli adsorbsion aýratynlyklary sebäpli belli bir basyş astynda adsorbsion sütünine (adsorbsion düşegi) akanda.2, CO, CH2, CO2we ş.m. CO, CH2we CO2adsorbentler tarapyndan adsorbsiýa edilýär, H.2Önümli wodorod almak üçin düşegiň ýokarsyndan akyp başlar.