wodorod-banner

Wodorod dikeldiş zawody PSA Wodorod arassalaýjy zawod (PSA-H2Ösümlik)

  • Adaty iýmit: H.2- gaz garyndysy
  • Göwrüm aralygy: 50 ~ 200000Nm³ / sag
  • H2arassalygy: Adatça göwrümi boýunça 99,999%.(islege görä 99.9999%) we wodorod ýangyç öýjük standartlaryna laýyk geliň
  • H2üpjünçilik basyşy: müşderiniň islegine görä
  • Işleýiş: Awtomatiki, PLC gözegçilikde saklanýar
  • Kärhanalar: aşakdaky kömekçi enjamlar talap edilýär:
  • Gurallar howasy
  • Elektrik
  • Azot
  • Elektrik güýji

Önümiň tanyşdyrylyşy

Amal

Arza

Arassa H.2H-den2çalşyk gazy, arassalanan gaz, ýarym suw gazy, şäher gazy, koks peç gazy, fermentasiýa gazy, metanol guýruk gazy, formaldegid guýrugy gazy, nebiti gaýtadan işleýän zawodyň gury gazy, çalşyk guýusy we beýleki gaz çeşmeleri ýaly baý gaz garyndysy H bilen2.

Aýratynlyklary

1. TCWY ýokary öndürijilikli tygşytly basyş swing adsorbsion zawodyny dizaýn etmäge we gurmaga bagyşlaýar.Müşderileriň aýratyn talaplaryna we önümçilik aýratynlyklaryna görä, täsirli gazyň öndürijiligini we indeksiň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin iň laýyk tehniki meýilnama, iş ýoly, adsorbent görnüşleri we paýy üpjün edilýär.

2. Amal meýilnamasynda zawodyň uzak wagtlap iň tygşytly işlemegine we tehniki derejäniň we operatorlaryň biperwaý işlemeginden halas bolmaga mümkinçilik berýän adsorbsion wagtyny optimizirlemek üçin kämillik we ösen dolandyryş programma üpjünçiligi bukjasy kabul edilýär. .

3. adsorbentleriň dykyz doldurma tehnologiýasy, düşek gatlaklarynyň arasyndaky ölen ýerleri hasam azaltmak we täsirli komponentleriň dikeliş tizligini ýokarlandyrmak üçin kabul edilýär.

4. specialörite tehnologiýalar bilen PSA programmirläp bolýan klapanlarymyzyň ömri 1 million esse ýokary.

(1) Adsorbsiýa prosesi

“Feed Gas” minaranyň düýbünden adsorbsion diňine girýär (Bir ýa-da birnäçe adam hemişe adsorbsiýa ýagdaýynda).Dürli adsorbentleriň saýlama adsorbsiýasynyň üsti bilen hapalar adsorbsiýa edilýär we reklamasyz H2 diňiň ýokarsyndan çykýar.

Adsorbsiýa haramlygynyň köpçülikleýin geçiriş zolagynyň öňe gidiş ýagdaýy (adsorbsiýanyň öňe gidiş ýagdaýy) düşek gatlagynyň çykyş ätiýaçlyk bölegine ýetende, iýmit gazynyň iýmit klapanyny we önüm gazynyň rozetkasyny öçüriň, adsorbsiýany bes ediň.Soň bolsa adsorbent düşegi täzeden dikeldiş prosesine geçýär.

(2) Deň depressurizasiýa

Adorbsiýa prosesinden soň, adsorbsiýa ugry boýunça ýokary basyşly H2 adsorbsion diňine täzeden dikeldiş işini tamamlan beýleki aşaky basyşly adsorbsion diňine goýuň.Tutuş proses diňe bir depressurizasiýa däl, eýsem H2 ýatagyň ölen ýerini dikeltmek prosesi.Bu proses birnäçe gezek akymda deň depressurizasiýany öz içine alýar, şonuň üçin H2 dikeldişi doly üpjün edilip bilner.

(3) wiseol ugrundaky basyş

Deňsiz depressurizasiýa prosesinden soň, adsorbsiýa diňiniň üstündäki H2 önümi basyş basyşy gaz bufer tankyna (PP Gas Buffer Tank) çalt dikeldilýär, H2-iň bu bölegi adsorbentiň täzeleniş gaz çeşmesi hökmünde ulanylar. depressurizasiýa.

(4) Ters depressurizasiýa

Pressureoluň basyşyny goýbermekden soň, adsorbsiýanyň öňe gidiş ýagdaýy düşek gatlagynyň çykyşyna ýetdi.Bu döwürde adsorbsion diňiniň basyşy 0,03 barga çenli azalýar ýa-da adsorbsiýanyň ters ugry boýunça, adsorbsion hapalaryň köp mukdary adsorbentden aýrylyp başlaýar.Tersine depressurizasiýa desorirlenen gaz guýruk gaz bufer tankyna girýär we arassalaýjy dikeldiş gazy bilen garylýar.

(5) Arassalamak

Tersine depressurizasiýa prosesinden soň, adsorbentiň doly täzelenmegini gazanmak üçin, adsorbsion düşek gatlagyny ýuwmak, fraksiýa basyşyny hasam peseltmek we adsorbent doly bolup biler ýaly, adsorbentiň ters ugry boýunça wodorody ulanyň. täzeden dikeldilmegi, bu proses haýal we durnukly bolmaly, şonuň üçin täzeden dikeldişiň gowy täsiri üpjün edilip bilner.Arassalaýjy gazy arassalamak guýruk gaz bufer tankyna hem girýär.Soň bolsa batareýanyň çäginden iberiler we ýangyç gazy hökmünde ulanylar.

(6) Deňdir repressiýa

Täzeleniş prosesi arassalanandan soň, adsorbsion diňini repressiýa etmek üçin beýleki adsorbsion diňinden has ýokary basyşly H2 ulanyň, bu amal deň depressurizasiýa prosesine gabat gelýär, bu diňe bir basyşy ýokarlandyrmak däl, eýsem H2-ni dikeltmek prosesi. düşekde beýleki adsorbsion diňiniň ölen ýeri.Bu proses birnäçe gezek akymda deň repressiýa proseslerini öz içine alýar.

(7) Önüm gazynyň soňky repressiýasy

Adsorbsiýa diňini yzygiderli adsorbsion ädimine geçirmek we önümiň arassalygynyň üýtgemezligini üpjün etmek üçin birnäçe gezek deň repressiwizasiýa proseslerinden soň, adsorbsion diňiniň basyşyny adsorbsion basyşyna ýokarlandyrmak üçin dolandyryş klapanyny güýçlendirmek arkaly H2 önümini ulanmaly. haýal we yzygiderli.

Bu amaldan soň, adsorbsion diňleri tutuş “adsorbsion-regenerasiýa” siklini tamamlaýar we indiki adsorbsiýa taýýarlanýar.