wodorod-banner

TCWY-nyň uglerod almak çözgütleri

  • CO2Aýyrmak
  • Adaty iýmit: LNG, nebiti gaýtadan işleýän zawod gury gaz, syngalar we ş.m.
  • CO2mazmuny: ≤50ppm

 

  • CO2Dikeldiş
  • Adaty iýmit: CO2- baý gaz garyndysy (Gazan gazly gaz, elektrik stansiýasynyň flýu gazy, peç gazy we ş.m.)
  • CO2arassalygy: göwrümi boýunça 95% ~ 99%.

 

  • Suwuk CO2
  • Adaty iýmit: CO2- gaz garyndysy
  • CO2arassalygy: müşderiniň islegine görä

Önümiň tanyşdyrylyşy

Aýgytly çäre görmezden, IEA energiýa bilen baglanyşykly kömürturşy gazynyň zyňyndylarynyň 2050-nji ýylda 2005-nji ýyldakydan 130% ýokarlanjakdygyny çaklaýar.Uglerod dioksidini tutmak we saklamak (CCS) iň arzan we käbir pudaklarda uglerodyň azalmagyny gazanmagyň ýeke-täk usulydyr.Uly göwrümde we haýal global ýylylyk derejesinde uglerod zyňyndylaryny azaltmagyň iň geljegi uly usullaryndan biridir.

2021-nji ýylda Europeanewropa Komissiýasy CCUS-da ýokary derejeli forum geçirdi, onda 2030-njy we 2050-nji ýyllarda dekarbonizasiýa maksatlary ýerine ýetirilmeli bolsa, geljek on ýylda CCUS tehnologiýa taslamalaryny ösdürmegiň we ýaýbaňlandyrmagyň zerurdygyny görkezdi.

CCUS uglerodyň tutulmagynyň, uglerodyň ulanylmagynyň we uglerodyň saklanyşynyň ähli tehnologiýa zynjyryny öz içine alýar, ýagny senagat önümçilik prosesinde çykýan kömürturşy gazy ösen we innowasiýa tehnologiýalaryna daýanmak arkaly gaýtadan ulanylýan çeşmelere alynýar we soňra önümçilik işine girizilýär.

Bu amal kömürturşy gazyny ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrýar we ele alnan ýokary arassa uglerod biodegrirlenip bilinýän plastmassalar, biofertilizatorlar we tebigy gazy dikeltmek üçin amatly iýmit mallaryna “öwrülip” biler.Mundan başga-da, geologiýada galan kömürturşy gazy kömürturşy gazynyň suw basma tehnologiýasyny ulanmak, nebitiň dikeldilmegini güýçlendirmek we ş.m. ýaly täze rol oýnar. Gysgaça aýdylanda, CCUS uglerody “energiýa” üçin ylym we tehnologiýany ulanmak prosesi. dioksid, galyndylary hazyna öwürmek we ondan doly peýdalanmak.Hyzmat sahnasy energiýadan himiýa senagatyna, elektrik energiýasy, sement, polat, oba hojalygy we uglerod zyňyndylarynyň beýleki möhüm ugurlaryna kem-kemden ýaýbaňlandy.

Pes basyşly flýu gazy CO2ele almak tehnologiýasy

• CO2arassalygy: 95% - 99%
• Programma: Gazan flýu gazy, elektrik stansiýasynyň flýu gazy, peç gazy, koks peç flýu gazy we ş.m.

MDEA dekarbonizasiýa tehnologiýasy kämilleşdirildi

• CO2mazmuny: ≤50ppm
• Programma: LNG, nebiti gaýtadan işleýän zawod gury gaz, syngalar, koks peç gazy we ş.m.

Basyş swing adsorbsiýasy (VPSA) dekarbonizasiýa tehnologiýasy

• CO2mazmuny: ≤0.2%
• Programma: Sintetiki ammiak, metanol, biogaz, poligon gazy we ş.m.