wodorod-banner

Wakuum basyşy swing adsorbsiýasy kislorod öndürýän zawod (VPSA-O2Ösümlik)

  • Adaty iýmit: Howa
  • Göwrüm aralygy: 300 ~ 30000Nm3 / sag
  • O2arassalygy: göwrümi boýunça 93% -e çenli.
  • O2üpjünçilik basyşy: müşderiniň islegine görä
  • Işleýiş: awtomatiki, PLC dolandyrylýar
  • Kärhanalar: 1000 Nm³ / h O2 (arassalygy 90%) öndürmek üçin aşakdaky Kärhanalar zerur:
  • Esasy hereketlendirijiniň oturdylan güýji: 500kw
  • Aýlanýan sowadyjy suw: 20m3 / sag
  • Aýlanylýan möhürleýji suw: 2.4m3 / sag
  • Gurallaryň howasy: 0.6MPa, 50Nm3 / sag

* VPSA kislorod öndürmek prosesi ulanyjynyň dürli beýikligine, meteorologiki şertlerine, enjamyň ululygyna, kislorodyň arassalygyna (70% ~ 93%) görä “özleşdirilen” dizaýny amala aşyrýar.


Önümiň tanyşdyrylyşy

Amal

Wakuum basyşynyň swing adsorbsiýasy (VPSA) Kislorod öndürmek tehnologiýasy demir we polat, reňkli metallar, aýna, sement, pulpa we kagyz we ş.m. ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.Bu tehnologiýa, O-a ýörite adsorbentiň dürli adsorbsion mümkinçiliklerine esaslanýar2we howadaky beýleki kompozisiýalar.
Gerekli kislorod şkalasyna görä, eksenel adsorbsiýany we radial adsorbsiýany çeýe saýlap bileris, amal yzygiderli.

Tehniki aýratynlyklary

1. Önümçilik prosesi fiziki we adsorbent sarp etmeýär, esasy kislorod öndürýän adsorbentiň uzak ömri, birleşdirilen adsorbent düşek tehnologiýasy bilen kepillendirilýär.
2. Çalt başlangyç;meýilleşdirilen ýapylmakdan ýa-da meýilleşdirilmedik ýapyk näsazlyklaryň näsazlyklaryndan soň, ökde kislorod öndürilýänçä täzeden başlamagyň wagty 20 minutdan geçmez.
3. Bäsdeşlik energiýasy.
Pes hapalanma we önümçilik galyndylary diýen ýaly zyňylmaýar.
4. Modully dizaýn, ýokary integrasiýa derejesi, çalt we amatly gurnama we düýpli abatlamak, az mukdarda gurluşyk işleri we gysga gurluşyk döwri.

(1) Adsorbsiýa prosesi

Kök üfleýjisi güýçlenenden soň, iýmit howasy dürli komponentleriň (meselem, H.) göni adsorberine iberiler2O, CO2we N.2) O-ny almak üçin birnäçe adsorbentler tarapyndan yzygiderli siňer2(arassalygy kompýuter arkaly 70% bilen 93% arasynda sazlanyp bilner).O.2adsorberiň ýokarsyndan çykar we soňra önüm bufer tankyna iberiler.
Müşderiniň talaplaryna laýyklykda pes basyşly önümiň kislorodyny nyşana basyş etmek üçin dürli kislorod kompressorlary ulanylyp bilner.
Siňdirilen hapalaryň köpçülikleýin geçiriş zolagynyň öňdebaryjy gyrasy (adsorbsiýanyň öňdebaryjy gyrasy diýilýär) düşek rozetkasynyň ätiýaçlyk bölüminde belli bir ýere ýetende, iýmit howa giriş klapany we bu adsorberiň önüm gaz rozetkasy ýapylýar; siňdirilmegini bes etmek.Adsorbent düşegi deň basyşly dikeldiş we dikeldiş prosesine geçip başlaýar.

(2) Deň-depressurizasiýa prosesi

Bu, adsorbsion prosesi tamamlanandan soň, sorujyda has ýokary basyşly kislorod bilen baýlaşdyrylan gazlaryň başga bir wakuum basyş adsorberine goýulmagy, adsorbsiýanyň şol bir ugrunda tamamlanmagy Bu diňe bir basyşy azaltmak prosesi däl, eýsem ýatagyň ölen ýerinden kislorody dikeltmek prosesi.Şonuň üçin kislorodyň dikeliş tizligini ýokarlandyrmak üçin kislorod doly dikeldilip bilner.

(3) Wakuum prosesi

Basyş deňlemesi tamamlanandan soň, adsorbentiň düýpgöter täzelenmegi üçin, adsorbsion düşegi wakuum nasosy bilen adsorbsiýanyň şol bir ugruna vakuum edilip bilner, şeýlelik bilen hapalaryň bölekleýin basyşyny hasam peseltmek, adsorbsirlenen hapalary düýbünden ýok etmek we düýpgöter täzelenmek. adsorbent.

(4) Deňdir - Repressurizasiýa prosesi

Wakuumizasiýa we dikeldiş prosesi tamamlanandan soň, adsorber beýleki mahabat berijilerden has ýokary basyşly kislorod bilen baýlaşdyrylan gazlar bilen güýçlendiriler.Bu amal basyşy deňleşdirmek we azaltmak prosesine gabat gelýär, bu diňe bir güýçlendiriji däl, eýsem beýleki mahabatçylaryň ölen ýerinden kislorody dikeltmek prosesi.

(5) Önümiň gazyny basmak boýunça ahyrky amal

Deň-depressurizasiýa prosesinden soň, adsorberiň indiki siňdiriş sikline durnukly geçmegini üpjün etmek, önümiň arassalygyny kepillendirmek we bu amalda üýtgeme diapazonyny azaltmak üçin adsorberiň basyşyny assimilyasiýa basyşyna ýokarlandyrmak zerurdyr. önüm kislorody.
Aboveokardaky amaldan soň, indiki siňdiriş sikline taýyn adsorberde “siňdiriş - täzeleniş” tutuş sikli tamamlanýar.
Iki mahabat beriji, howanyň üznüksiz bölünmegini we önümiň kislorodyny almak üçin belli bir prosedura laýyklykda alternatiw işlär.