wodorod-banner

CNG / LNG zawodyna tebigy gaz

  • Adaty iýmit: Tebigy, LPG
  • Göwrüm aralygy: 2 × 10⁴ Nm³ / d ~ 500 × 10⁴ Nm³ / d (15t / d ~ 100 × 10⁴t / d)
  • Işleýiş: Awtomatiki, PLC gözegçilikde saklanýar
  • Kärhanalar: aşakdaky kömekçi enjamlar talap edilýär:
  • Tebigy gaz
  • Elektrik güýji

Önümiň tanyşdyrylyşy

Arassalanan iýmit gazy suwuk tebigy gaz (LNG) bolmak üçin kriogen taýdan sowadylýar we ýylylyk çalşyjyda kondensirlenýär.

Tebigy gazyň suwuklandyrylmagy kriogen ýagdaýynda bolup geçýär.Heatylylyk çalşyjynyň, turbageçirijiniň we klapanlaryň zeper ýetmeginden we bökdençliginden gaça durmak üçin iýmit gazy, çyglylygy aýyrmak üçin suwuklandyrylmazdan ozal arassalanmalydyr;2, H.2S, Hg, agyr uglewodorod, benzol we ş.m.

önüm-beýany1 önüm-beýany2

Bu proses birnäçe basgançagy öz içine alýar

Öňünden bejermek: Tebigy gaz ilki bilen suw, kömürturşy gazy we kükürt ýaly hapalary aýyrmak üçin gaýtadan işlenýär.

Tebigy gazy arassalamagyň esasy maksatlary:
.
(2) Tebigy gazyň kaloriki bahasyny ýokarlandyrmak we gazyň hil standartyna laýyk gelmek.
(3) Kriogen şertlerinde tebigy gaz suwuklandyryş bölüminiň kadaly işlemegini üpjün etmek.
(4) Turbageçirijileri we enjamlary poslamak üçin poslaýjy hapalardan gaça duruň.

Suwuklandyryş: Öň bejerilen gaz soňra gaty pes temperaturada sowadylýar, adatça -162 ° C-den aşakda, şol wagt suwuklyga öwrülýär.

Saklamak: LNG suwuk ýagdaýyny saklamak üçin pes temperaturada saklanýan ýöriteleşdirilen baklarda ýa-da gaplarda saklanýar.

Ulag: LNG ýöriteleşdirilen tankerlerde ýa-da konteýnerlerde barmaly ýerine daşalýar.

Barmaly ýerinde, ýyladyşda, elektrik öndürmekde ýa-da başga programmalarda ulanmak üçin LNG gaýtadan tertipleşdirilýär ýa-da gazly ýagdaýa öwrülýär.

LNG-ni ulanmak, gaz ýagdaýynda tebigy gazdan birnäçe artykmaçlyga eýe.LNG saklamak we daşamak aňsatlaşdyrýan tebigy gazdan az ýer tutýar.Şeýle hem, has ýokary energiýa dykyzlygy bar, şol bir mukdarda tebigy gaz bilen deňeşdirilende has az energiýa LNG-de saklanyp bilner.Bu, uzakdaky ýerler ýa-da adalar ýaly turbageçirijilere birikdirilmedik ýerlere tebigy gaz bermek üçin özüne çekiji görnüşe öwrülýär.Mundan başga-da, LNG uzak wagtlap saklanyp bilner, hatda ýokary isleg döwründe-de tebigy gaz ygtybarly üpjün ediler.